(Vui lòng ch?n ng?n ng? yêu thích)
Main Content

B?o v? quy?n riêng t?

Các ?i?u kho?n và ?i?u ki?n này ???c c?p nh?t l?n cu?i vào ngày 04 tháng 09 n?m 2020.

Chính sách b?o v? quy?n riêng t?

Chính sách b?o v? quy?n riêng t?

?? th?c hi?n chính sách b?o v? quy?n riêng t? và tuan th? ??o lu?t b?o v? th?ng tin cá nhan c?a ?ài Loan, Quy ??nh b?o v? d? li?u chung (GDPR) và các lu?t/quy ??nh b?o v? d? li?u hi?n hành khác, chúng t?i, China Airlines Limited, ??a ra quy ??nh Chính sách b?o v? quy?n riêng t? ("Chính sách") v? qu?n ly quy?n riêng t? và b?o m?t d? li?u cá nhan.?


Chúng t?i s?, theo cách th?c h?p ly, thu th?p, x? ly và s? d?ng d? li?u cá nhan c?a b?n trong ph?m vi m?c ?ích c? th?. Chúng t?i ??m b?o r?ng b?n s? có ??y ?? quy?n và l?i ích liên quan ??n vi?c xem xét, xóa b?, ?ính chính, h?n ch? s? d?ng d? li?u cá nhan và thu h?i ch?p thu?n c?a b?n, v.v. Ngoài ra, chúng t?i còn l?p chi?n l??c và lên k? ho?ch ?? x? ly d? li?u cá nhan b? ?ánh c?p, thay ??i, ti?t l? ho?c b? h? h?i. B?ng cách thi?t l?p và duy trì c? ch? b?o v? d? li?u cá nhan phù h?p, chúng t?i cam k?t b?o v? tính chính xác và b?o m?t cho d? li?u cá nhan c?a b?n.

Tuyên b? b?o v? quy?n riêng t?

Tuyên b? b?o v? quy?n riêng t?

Chúng t?i cam k?t b?o v? quy?n riêng t? và b?o m?t d? li?u cá nhan c?a b?n theo Chính sách. ?? ??m b?o b?n có th? ??a ra nh?ng quy?t ??nh xác ?áng, vui lòng ??c Tuyên b? b?o v? quy?n riêng t? ("Tuyên b?") này ?? bi?t ??i t??ng và m?c ?ích c?a vi?c chia s? d? li?u cá nhan, c?ng nh? nh?ng l?a ch?n liên quan ??n cách chúng t?i thu th?p và s? d?ng d? li?u cá nhan c?a b?n. Hy v?ng r?ng b?n s? c?m th?y tho?i mái trong khi s? d?ng t?t c? các d?ch v? liên quan do chúng t?i cung c?p.?


B?ng vi?c ti?p t?c s? d?ng các d?ch v? c?a chúng t?i, b?n ch?ng t? r?ng b?n than ?? ??c và hi?u Tuyên b? này. ??i khi, chúng t?i có th? s?a ??i Chính sách này, các thay ??i s? có hi?u l?c k? t? ngày ??ng và thay th? phiên b?n tr??c ?ó. Chúng t?i s? ??ng t?i phiên b?n c?p nh?t trên trang web www.662819.live và/ho?c ?ng d?ng c?a chúng t?i, v?i ph?n ngày tháng ???c ghi kèm theo ?? b?n có th? bi?t th?i gian c?p nh?t cu?i cùng.

1. Các lo?i d? li?u cá nhan ???c x? ly
2. Cách chúng t?i thu th?p d? li?u cá nhan c?a b?n
3. M?c ?ích s? d?ng d? li?u cá nhan
4. Ti?t l? ho?c chia s? d? li?u cá nhan v?i bên th? ba
5. B?o m?t và l?u tr?
6. Quy?n l?i c?a b?n
7. Tr? v? thành niên
8. Thu th?p ??a ch? IP
9. Phan tích d? li?u và ra quy?t ??nh t? ??ng
10. C?p nh?t d? li?u cá nhan c?a b?n
11. C?p nh?t chính sách b?o m?t và tuyên b?
12. Liên h? v?i chúng t?i
13. Liên k?t ??n các trang web khác

Chính sách và Tuyên b? này ???c d?ch t? Ti?ng Trung và có th? ???c d?ch sang các ng?n ng? khác. Trong tr??ng h?p phiên b?n Ti?ng Trung và phiên b?n d?ch c?a Chính sách và Tuyên b? này có s? kh?ng ??ng nh?t, phiên b?n Ti?ng Trung s? ???c ?u tiên áp d?ng.Thông báo cho m?t s? C? dân Ti?u bang Hoa K?: Quy?n riêng t? c?a California

Th?ng báo cho m?t s? C? dan Ti?u bang Hoa K?: Quy?n riêng t? c?a California

??o lu?t b?o m?t ng??i tiêu dùng California ("CCPA") cung c?p cho m?t s? c? dan t?i California các quy?n sau ?ay. N?u b?n là c? dan t?i California, b?n có th? ??a ra m?t s? yêu c?u liên quan ??n th?ng tin cá nhan c?a b?n. Trong ph?m vi áp d?ng c?a CCPA, chúng t?i s? tuan th? lu?t pháp hi?n hành ?ó.

1. Nh?ng th?ng tin chúng t?i thu th?p v? b?n
2. Quy?n ???c bi?t
3. Quy?n xóa
4. Quy?n ch?n kh?ng tham gia bán hàng: Kh?ng ???c bán th?ng tin cá nhan c?a t?i
5. Quy?n kh?ng phan bi?t ??i x?
6. Cách th?c thi quy?n riêng t? CCPA c?a b?n
Chính sách Cookie và ?i?u ki?n

Chính sách Cookie và ?i?u ki?n

“Cookie” là m?t ph?n nh? c?a t?p tin d? li?u ???c t?i v? thi?t b? trong khi b?n truy c?p m?t trang web. Cookie ???c máy ch? web g?i ?i ?? l?u trên trình duy?t web. D? li?u thu th?p t? Cookie s? ???c ??c và dùng ?? phan bi?t s? thích c?a t?ng ng??i dùng. L?n t?i khi b?n truy c?p vào trang web t??ng t?, Cookie ??m b?o r?ng thi?t b? c?a b?n s? ???c nh?n di?n. Th?ng qua Cookie, trang web có th? l?u th?ng tin v? s? l??t truy c?p và khách truy c?p.?


B?ng vi?c s? d?ng trang web c?a chúng t?i, b?n ?? ??ng y v?i vi?c s? d?ng Cookie theo Chính sách Cookie này. Tùy theo v? trí c?a b?n, m?t c?a s? b?t lên t??ng ?ng s? xu?t hi?n khi b?n l?n ??u tiên truy c?p trang web c?a chúng t?i. B?n có th? rút l?i ch?p thu?n ho?c ?i?u ch?nh cài ??t Cookie b?t c? lúc nào b?ng cách làm theo h??ng d?n d??i ?ay.

1. S? d?ng Cookie
2. S? d?ng Cookie c?a bên th? ba
3. Qu?n ly Cookie và cài ??t trình duy?t
4. C?p nh?t Chính sách Cookie
广西快三形势走势图一定牛 青海十一选五开奖结果历史 凤凰一分彩计划 河北排列7 怎么玩股票零基础知 河南481输的我倾家荡产 宁夏11选5彩票软件 广东十一选五推荐助手 北京11选5排五走势 辽宁快乐12选5开奖 股票配资平台排行